SPLOŠNI POGOJI

ZA UPORABO STORITEV TAROK.NET

ŠT. 1


1. Splošni pogoji so sestavni del Licenčne pogodbe za uporabo programske opreme storitve Tarok.net (v nadaljevanju Licenčne pogodbe). Vse, kar je določeno za pridobitelja licence, velja tudi za družinske člane pridobitelja licence, določene v licenčni pogodbi.

Splošni pogoji ob smiselni uporabi veljajo tudi za uporabnike, ki program le testirajo.

2. Pridobitelj licence za uporabo programske opreme Tarok.net, sme programsko opremo uporabljati izključno z vzdevkom, navedenim v Licenčni pogodbi in na enem računalniku, razen če se pridobitelj licence drugače dogovori z dajalcem licence s pisno pogodbo.

3. Pridobitelj licence, brez pisnega soglasja dajalca licence in avtorja programa, storitev ne sme uporabljati za organiziranje tekmovanj ali drugih profitabilnih storitev na osnovi teh storitev.

4. Pridobitelj licence je dolžan dajalca licence takoj obvestiti o vsaki uporabi njegovega vzdevka brez pridobiteljevega pooblastila ali o kateri koli drugi kršitvi varnosti v povezavi s storitvami.

5. Pridobitelj licence je dolžan preprečiti, da bi storitve z vzdevkom pridobitelja licence uporabljal kdorkoli razen pridobitelja licence.

6. Pridobitelj licence ne sme kakorkoli posegati v program, strežnik ali drugo programsko in tehnično opremo ponudnika, jo spreminjati ali jo poskušati spremeniti, povratno prevajati ali poskušati povratno prevesti v izvorno kodo. Prav tako ne sme storitve uporabljati na način, ki bi škodoval namenu uporabe storitve.

7. Pridobitelj licence ne sme za dostop in/ali uporabo storitve uporabljati avtomatiziranih procesov ali storitev, npr. robota (BOT), pajka ali občasnega predpomnjenja informacij, ki jih hrani dajalec ponudnik. V povezavi s ponudnikovo programsko opremo ali pooblaščeno programsko opremo tretjih strank pridobitelj licence ne sme uporabljati nobene druge programske opreme ali storitev, ki bi spremenile ali preusmerile oziroma poskušale spremeniti ali preusmeriti storitev Tarok.net. Prav tako pridobitelj licence ne sme uporabljati nikakršne programske ali strojne opreme, ki omejuje število uporabnikov, ki imajo neposreden dostop do storitev ali jo uporabljajo (takšno programsko ali strojno opremo imenujemo tudi 'multipleksirna' ali 'povezovalna').

8. Za vpis v program Tarok.net in njegovo uporabo je dovoljena le uporaba programske opreme dajalca licence ali programske opreme poblaščenca dajalca licence.

9. Pridobitelj licence ne sme dostopa do storitve izkoriščati za pridobivanje podatkov, s katerimi bi lahko oblikoval, razvijal ali posodabljal programsko opremo, ki jo pridobitelj uporablja ali ponuja drugim za dostop do storitve ali njeno uporabo.

10. Pridobitelj licence ne sme prenesti pravic iz licenčne pogodbe na tretjo osebo in ne sme zaračunavati uporabe storitve drugim osebam, bodisi posredno bodisi neposredno.

11. Pridobitelj licence ne sme uporabljati programske opreme Tarok.net za pošiljanje ali prejemanje sporočil ali gradiv, ki so neprimerna ali kršijo pravice intelektualne lastnine dajalca licence, njegovega ustanovitelja ali drugih.

12. Pridobitelj licence ne sme storitev Tarok.net:
 • uporabljati za reklamiranje ali objavljanje kakršnih koli obvestil brez dovoljenja dajalca licence,
 • nagovarjati uporabnike k obisku drugih spletnih mest,
 • posredno ali neposredno uporabljati storitev Tarok.net. za pošiljanje nezahtevane e-pošte ali sporočil ali nezahtevanih komercialnih e-poštnih sporočil ali sporočil;
 • izrabljati za obrekovanje, zmerjanje, nadlegovanje, grožnje ali druge oblike neprimernega vedenja ali kršitev osebnostnih pravic drugih oseb;
 • ustvarjati lažne identitete, da bi s tem zavajal druge;
 • prenašati ali omogočati prenos gradiv, ki vsebuje viruse, trojanske konje, črve, časovne bombe, preklicevalne robote, pokvarjene datoteke ali kakršno koli podobno programsko opremo, ki lahko škoduje delovanju računalnikov drugih ali njihovi lastnini;
 • prenašati gradiva, ki ga je objavil drug uporabnik storitve, za katero pridobitelj licence ve ali bi moral vedeti, da zakonito ne sme biti distribuirana na tak način;
 • uporabljati, prenašati ali/in kopirati ter posredovati tretji osebi: imenika z uporabniki storitev, njihovih e-mail naslovov, informacij o uporabnikih storitev ali informacij o uporabi storitev;
 • ponarejati ali brisati avtorske prispevke, pravna ali drugačna obvestila, oznake o izvoru vira programske opreme ali drugega gradiva;
 • uporabljati nespodobnih in žaljivih besed ali besednih zvez, ter vsebinsko ponavljajočih besed, smeškov, ipd. v klepetalnici, na forumu, v programu, e-pošti, ipd;
 • prekinjati iger, razen če je nujno in se soigralcem opraviči;
 • nadlegovati, groziti, žaliti dajalca licence ali njegovega ustanovitelja.
 • 13. Dajalec licence in avtor programa se zavežeta:
 • osebne podatke pridobiteljev licenc in njihovih družinskih članov skrbno varovati v skladu z zakonom in jih ne posredovati tretjim osebam brez privolitve posameznika oz. brez zakonske podlage ali sodnega naloga,
 • osebne podatke pridobiteljev licence in družinskih članov uporabljati izključno za namen poslovanja s pridobitelji,
 • osebne podatke pridobiteljev licence posredovati tekmovalni komisiji in disciplinski komisiji ob predhodni pridobitvi soglasja pridobitelja licence o posredovanju podatkov in namenu posredovanja podatkov.
 • 14. Pridobitelj licence izrecno soglaša, da se na web straneh (www.tarok.net in www.etarok.com) objavljajo nekateri njegovi podatki kot npr.: vzdevek, kraj, čas in vrsta aktivnosti, rezultati igranja (točke), pridobljeni naziv (zvezdice), ipd. V primeru, da pridobitelj licence sodeluje na tekmovanju pa še: ime in priimek.
  Slika pridobitelja licence se na internetni strani objavi le z njegovim dovoljenjem in se na njegovo željo tudi odstrani.

  15. Dajalec licence, poleg podatkov, posredovanih ob prijavi, zbira še nekatere podatke v zvezi z omogočanjem storitev z namenom omogočanja uporabe storitev, kontrole in za statistične namene kot npr. čas uporabe storitev, 5 mestno šifro računalnikov pridobiteljev licenc, število prijav v program, aktivnosti v forumu, rezultate igranja, pridobljene nazive, vrsta licence, nivo licence, trajanje licence, čas aktivnosti, verzija uporabljenega programa, ipd.
  Pridobitelj licence se mora seznaniti tudi s Politiko zasebnosti.

  16. Dajalec licence samodejno lahko preverja različice programske opreme pridobiteljev licenc in v računalnik pridobitelja licence samodejno prenese nadgradnje programske opreme, da posodobi, izboljša in dodatno razvija storitev.

  17. Imetnik vseh pravic intelektualne lastnine, razen odstopljenih s sklenitvijo pisnih licenčnih pogodb, je dajalec licenc.

  18. Dajalec licence ne daje jamstev za kvaliteto programa. Storitev ponuja takšno kot je, z vsemi napakami.

  19. Dajalec licence ne odgovarja za kakršno koli obliko škode, ki bi z uporabo programske opreme Tarok.net nastala pridobitelju licence. Za vsakršno obliko škode, ki bi pridobitelju licence nastala, se šteje, da je nastala s privolitvijo pridobitelja licence.

  20. Dajalec licence ne odgovarja za škodo, ki bi pridobiteljem licenc nastala v posledici ravnanja drugih pridobiteljev licenc in drugih uporabnikov programske opreme Tarok.net.

  21. Vse svoje obveznosti in pravice dajalca licence sme dajalec licence ob soglasju z lastnikom dajalca licence, kadarkoli prenesti na tretjo osebo.

  22. Dajalec licence vsa obvestila pridobiteljev licenc sprejema po e-pošti na naslov (klikni) , po navadni pošti, poslani na naslov na sedež dajalca licence ali preko obrazca na web strani.

  23. Spletne forume in spletne klepetalnice lahko dajalec licence omogoči oz. onemogoči po lastni presoji.

  24. Dajalec licence bo občasno posodabljal storitev, pridobitelj licence pa je dolžan sproti nadgrajevati verzijo programa Tarok.net, pa četudi bo katera funkcionalnost slabša oz. bo celo ukinjena.

  25. Dajalec licence nudi tehnično pomoč:
 • na web straneh www.tarok.net,
 • v navodilih v programu,
 • po elektronski pošti, brez rokovne zaveze.

 • 26. Licenčni program Tarok.net pridobitelj licence lahko pridobiti z elektronskim prenosom s spletne strani www.tarok.net, s katere ga namesti v skladu z navodili na tej web strani. Licenčni program je pridobitelj licence dolžan namestiti na pravilno konfiguriranem in združljivem računalniku, ki je določen v navodilih. Pridobitelj licence si je tehnične pogoje za uporabo programa Tarok.net dolžan zagotoviti sam.

  27. Program Tarok.net lahko uporablja le pridobitelj licence, ki z dajalcem licence sklene licenčno pogodbo.

  28. Šteje se, da je licenčna pogodba sklenjena, ko interesent za sklenitev licenčne pogodbe pravilno izpolni denarne obveznosti do dajalca licence, razvidne iz elektronsko poslane pogodbe, ki jo dajalec licence pošlje interesentu za sklenitev pogodbe po prejemu interesentovega povpraševanja, izraženega z oddajo izpolnjenega obrazca povpraševanja, objavljenega na web strani in o pravilni izpolnitvi denarnih obveznosti obvesti dajalca licence po e-pošti.

  29. Obrazec povpraševanja vsebuje najmanj vrsto uporabnikov programa (zlati, srebrni, bronasti, plastični uporabnik), obseg pravic po vrsti uporabnika in višino licenčnine po vrsti uporabnika.

  30. Dajalec licence se zaveže vsakemu pridobitelju licence omogočiti uporabo programa Tarok.net v roku 30 dni po prejemu obvestila o pravilni izpolnitvi denarnih obveznosti pridobitelja licence.

  31. Dajalec licence interesentu za sklenitev pogodbe, pogodbe ne pošlje oz. odkloni sklenitev licenčne pogodbe, če je od prej sklenjene pogodbe odstopil iz krivdnih razlogov na strani pridobitelja licence.

  32. Pridobitelj licence je dolžan spoštovati Splošne pogoje kakor tudi ostale pogoje in pravila zapisana na tem portalu. V primeru kršitve Splošnih pogojev lahko dajalec licence kadarkoli odpove Licenčno pogodbo brez obveznosti. Prav tako kršitelj ne sme več skleniti nove Licenčne pogodbe oz. ta postane takoj neveljavna v kolikor dajalec licence to ugotovi z zamikom.

  33. Ti splošni pogoji zavezujejo vse sklenitelje Licenčne pogodbe z dajalcem licence ali njegovim pravnim naslednikom in tudi družinske člane pridobitelja licence.  Murska Sobota, dne 1. jul. 2007, dopolnjeno 26.2.2021.