OBNAŠANJE UPORABNIKOV STORITVE
TAROK.NET

Disciplinski pravilnik


I. SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen
 2. Ta pravilnik ureja disciplinsko odgovornost uporabnikov storitve Tarok.net.

 3. člen
 4. Uporabnik je odgovoren za disciplinski prekršek, če ga stori naklepno ali iz malomarnosti.

 5. člen
 6. Nepoznavanje pravilnika ne izključuje disciplinske odgovornosti.

 7. člen
 8. Nihče ne more biti disciplinsko kaznovan brez možnosti obrambe.

 9. člen
 10. Disciplinsko odgovornost ugotavlja disciplinska komisija na predlog kateregakoli uporabnika storitve Tarok.net.

 11. člen
 12. Vsi uporabniki storitve Tarok.net so dolžni spoštovati splošna družbena pravila lepega obnašanja.

 13. člen
 14. Vsi uporabniki storitve Tarok.net so poleg 6. člena dolžni spoštovati še Splošna pravila o uporabi storitve Tarok.net, ter v kolikor sodelujejo tudi v tarok ligah še Pravilnik o tekmovanju v mrežnem taroku.

 15. člen
 16. Vsaka kršitev 6. in 7. člena ima za posledico disciplinsko odgovornost po tem pravilniku.

 17. člen
 18. V primeru, da je uporabniku storitve Tarok.net izrečena izključitev, se mu uporabnina za storitev ne vrača.


  II. DISCIPLINSKI PREKRŠKI

 19. člen
 20. Lažji prekrški so:

  1. Občasno uporaba nespodobnih besed (preklinjanje in drugo nespodobno vedenje).
  2. Neupoštevanje pravilnikov in drugih pogojev za uporabo storitve Tarok.net, ko ne gre za hujše posledice.
  3. Neupoštevanje napotkov funkcijskih članov storitve Tarok.net (članov komisij ali drugih pooblaščenih oseb).
  4. Ponavljajoče pisanje po klepetalnici enakih besed ali stavkov.
  5. Pošiljanje nespodobnih ali žaljivih vsebin uporabnikom storitve Tarok.net.
  6. Če igralec namerno izrablja igro za pridobitev boljšega položaja soigralca pri igranju.
  7. Če igralec kot sklicatelj namerno prekine tekmovalno igro.

  Težji prekrški so:

  1. Ponavljanje lažjih prekrškov, za katere so bili že izrečeni ukrepi.
  2. Ignoriranje ponavljajočih se napotkov funkcijskih članov in drugih članov komisij ali pooblaščenih oseb.
  3. Neupoštevanje pravilnikov in drugih napotkov, ko gre za hujše posledice.
  4. Objavljanje neresničnih ali zavajajočih vsebin z namenom napraviti moralno škodo uporabnikom storitve Tarok.net oz. kakršno koli drugo žaljenje.
  5. Če uporabnik naklepno izziva spore med ostalimi uporabniki.
  6. Če uporabnik zlorablja storitve Tarok.net za obračunavanje zamer med uporabniki.
  7. Nepooblaščeno posredovanje osebnih podatkov uporabnikov storitve Tarok.net.
  8. Nagovarjanje k nestrpnosti in pozivanje k sovraštvu med uporabniki storitve.

  Za igralce v ligi:
  9. Če tekmovalec lige pošlje v poročilu ponarejene rezultate ali namerno zamolči pomemben podatek.
  10. Če skrbnik lige, igralcu omogoči ali celo pomaga pridobiti ugodnejši položaj proti soigralcem.

  Posebno težki prekrški, ki imajo za posledico izključitev iz storitve Tarok.net:

  1. Ponavljanje težjih prekrškov, za katere so že bili izrečeni ukrepi.
  2. Nesramno žaljenje storitve ali vodstva Tarok.net-a ali kakršno koli drugo škodovanje.
  3. Neupoštevanje navodil vodstva storitve Tarok.net.
  4. Objava ali širjenje neresnične ali zavajajoče vsebine, katere namen je povzročiti moralno ali materialno škodo: lastniku programa Tarok.net, vodstvu storitve ali drugim pooblaščenim osebam storitve Tarok.net.
  5. Objavljanje neresničnih ali zavajajočih vsebin z namenom napraviti večjo moralno škodo uporabnikom storitve.

 21. člen
 22. Zoper storilce prekrškov izreka kazen disciplinska komisija.

  Za vse uporabnike storitve Tarok.net:
  zabeležka (za lažje prekrške - disciplinska komisija le beleži prekrške)
  opomin (za težje prekrške)
  odvzem licence za določeno dobo (za težje prekrške)
  trajen odvzem licence (za posebno težke prekrške)

  Za igralce v ligi:
  opomin ali odvzem priigranih točk (za lažje in srednje težke prekrške; izvaja tekmovalna komisija na osnovi Pravilnika o tekmovanju).
  izključitev iz lige (za težje in posebno težke prekrške; izvaja tekmovalna komisija).

  Z dodano črno listo v programu tarok, ima vsak uporabnik taroka možnost, da si z vnosom motečih, nespodobnih ali nesramnih igralcev, izogne konfliktnim situacijam.

 23. člen
 24. Disciplinska komisija pri odmeri ukrepa upošteva vse okoliščine, ki vplivajo na odmero vrste ukrepa (oteževalne in olajševalne), zlasti težo storjenega prekrška in njegove posledice, okoliščine, v katerih je bil prekršek storjen in stopnjo odgovornosti, ponavljanje prekrškov in obnašanje storilca po storjenem prekršku. Kršitelj lahko posreduje pojasnila, ki lahko vplivajo na spremembo višine kazni. Disciplinska komisija si pridržuje pravico zbirati dodatne informacije od vpletenih.

 25. člen
 26. Vodstvo storitve Tarok.net ima možnost veta v primeru izrečene kazni odvzema licence. Prav tako pa lahko odvzame licenco uporabniku kadarkoli, kadar meni, da so kršena pravila za uporabo storitve Tarok.net.


  III. POSTOPEK ZA DISCIPLINSKI PREKRŠEK

 27. člen
 28. Zahtevek za disciplinski postopek mora biti poslan iz spletne strani http://www.tarok.net/info.php ali po e-pošti. Prijava obtoženca mora vsebovati vzdevek storilca, potrebne dokaze o prekršku, predlog ukrepov z navedbo člena in točke, po kateri se zahteva ukrepanje glede na težo storjenega prekrška in kratek opis prekrška. Obtoženca se povabi na zaslišanje po elektronski pošti, ki jo je navedel ob prijavi. Obtoženec lahko na obravnavo povabi tudi svoje priče. Zaslišanje teče preko programov za komuniciranje. Preden se izreče kazen, mora biti obtoženec zaslišan o zadevi, zaradi katere teče zoper njega postopek in tudi morebitne priče. Če se obtoženec neopravičeno ne udeleži zaslišanja, in je pravilno vabljen, se ga obsodi v odsotnosti.

 29. člen
 30. Zoper izrečeno kazen o disciplinskem prekršku je dovoljena pritožba v roku osmih dni po prejemu izrečene kazni. Eventualno pritožbo na izrek kazni disciplinske komisije, se lahko naslovi na vodstvo storitve Tarok.net. Vodstvo storitve Tarok.net lahko izrečeno kazen disciplinske komisije potrdi ali spremeni. Na izrek sodbe po pritožbi, ki jo izreče vodstvo storitve Tarok.net, pritožbe ni, razen v primeru kot določa 16. člen. Vodstvo storitve Tarok.net ali lastnik programa Tarok.net lahko zaščiti svojo lastnino in skupaj z disciplinsko komisijo izreče trajen odvzem licence, ko meni, da je ogrožena ali grobo napadena lastnina. Na ta ukrep pritožbe ni.


  IV. OBNOVA DISCIPLINSKEGA POSTOPKA

 31. člen
 32. Zoper pravnomočno izrečeno kazen o prekršku je dopustna obnova postopka, če so podani takšni novi dokazi, ki sami zase ali v zvezi z že obravnavanimi dokazi lahko povzročijo oprostitev obtoženca ali znatno vplivajo na težo ukrepa. Obnova postopka je dovoljena v najkasneje osmih dneh po pravnomočnosti izrečene kazni.

 33. člen
 34. Izredna omilitev kazni je dopustna, kadar se po pravnomočni izrečeni kazni pojavijo nove olajševalne okoliščine, zlasti posebna prizadevnost kaznovanega pri delu za mrežni tarok, kar zlasti kaže na to, da je izrečeni ukrep očitno vzgojno vplival. Prošnjo za izredno omilitev ukrepa lahko vloži kaznovani ali skupina uporabnikov. Predlog se pošlje disciplinski komisiji .


  V. KONČNE DOLOČBE

 35. člen
 36. Ta pravilnik se uporablja za disciplinski postopek zoper uporabnike storitve Tarok.net in začne veljati z dnevom objave na web strani www.tarok.net.  Slovenija, 10.sep.2006